ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน จำนวนกว่า 390 คน

เพื่อสร้างความสามัคคี รวมไปถึงการมีระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณครู สามารถพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อทำให้ตนเองเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข โดยต้องพัฒนาคน และพัฒนาตน ควบคู่กัน องค์กรจึงจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี ทั้งนี้มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21” มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี