ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 234 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน จำนวนกว่า 390 คน

เพื่อสร้างความสามัคคี รวมไปถึงการมีระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณครู สามารถพัฒนาศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อทำให้ตนเองเป็นสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ตลอดจนเพื่อการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข โดยต้องพัฒนาคน และพัฒนาตน ควบคู่กัน องค์กรจึงจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี ทั้งนี้มีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21” มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail