ต้อนรับ อบต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 544 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการองค์กรที่ดี และการบริหารจัดการด้านชุมชน เรื่องการทำไส้เดือนดิน และกลุ่มอาชีพของ อสม.ที่ทำจากวัสดุเหลือใช้

โดยมี ตัวแทนอสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนอสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในวัดกลางใหม่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail