ต้อนรับเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 281 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นำคณะกรรการชุมชน ประชาชน จำนวน 250 คน มาทัศนศึกษาดูงาน อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องอาหารมณเฑียร

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail