ต้อนรับเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลบางวัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นำคณะกรรการชุมชน ประชาชน จำนวน 250 คน มาทัศนศึกษาดูงาน อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องอาหารมณเฑียร