ต้อนรับคณะสำนักงานเขตสาทรและเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตสาทร และสำนักงานเขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร จำนวน 300 คน มาทัศนศึกษาดูงานด้านประชาชนปลอดภัยจากไข้เลือดออก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันการควบคุมโรคไข้เลือดออกและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน และเพื่อแสวงหารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยมีนายธีระกิจ วังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี อสม . ชุมชนในลึก พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ วัดกลางใหม่