ต้อนรับคณะสำนักงานเขตสาทรและเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 340 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตสาทร และสำนักงานเขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร จำนวน 300 คน มาทัศนศึกษาดูงานด้านประชาชนปลอดภัยจากไข้เลือดออก และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการป้องกันการควบคุมโรคไข้เลือดออกและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับประชาชน และเพื่อแสวงหารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยมีนายธีระกิจ วังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี อสม . ชุมชนในลึก พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ วัดกลางใหม่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail