ต้อนรับคณะสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 171 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน มาทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาหารปลอดภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้งนี้ได้ร่วมชมตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยมีพนักงานเทศบาล ชมรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail