ต้อนรับคณะสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน มาทัศนศึกษาดูงานด้านการจัดการสุขาภิบาลตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาหารปลอดภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ทั้งนี้ได้ร่วมชมตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยมีพนักงานเทศบาล ชมรมผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ตลาดสดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี