ต้อนรับคณะตรวจประเมิน ตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 452 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับ 10 นำโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ และคณะกรรมการตรวจประเมิน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และวัดกลางใหม่

ซึ่งนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ผู้รับการตรวจประเมิน ได้นำเสนอโครงการงานระบบแผนที่ภาษีแบบใหม่ การบริหารจัดการขยะโดยใช้ไส้เดือน(โรงฆ่าสัตว์) และโรงเรียน อสม. ณ วัดกลางใหม่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail