จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 299 ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเคปาร์ค กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน

การประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชมรม สามารถนำเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของคณะผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคนทุกกลุ่มวัย เป็นแนวคิดในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail