จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเคปาร์ค กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน

การประชุมครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชมรม สามารถนำเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้สูงอายุ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นนโยบายที่สำคัญของคณะผู้บริหารเทศบาลในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาคนทุกกลุ่มวัย เป็นแนวคิดในการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม