โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลคนพิการนำร่อง

วันที่ 24 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 266 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด แก่ผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลคนพิการนำร่อง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2556

เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลคนพิการสำหรับให้บริการคนพิการในชุมชนอย่างทั่วถึง และให้ความรู้แก่คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการเกี่ยวกับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ / งานเยี่ยมบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขตาปี ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนหลวง ร.๙ ศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบางใบไม้ ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail