โครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลคนพิการนำร่อง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการรักษาฟื้นฟูทางกายภาพบำบัด แก่ผู้พิการ / ผู้ป่วยเรื้อรัง ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายดูแลคนพิการนำร่อง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2556

เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลคนพิการสำหรับให้บริการคนพิการในชุมชนอย่างทั่วถึง และให้ความรู้แก่คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการเกี่ยวกับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้อง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานผู้พิการ / งานเยี่ยมบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุขตาปี ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนหลวง ร.๙ ศูนย์บริการสาธารณสุขฝั่งบางใบไม้ ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการสาธารณสุขบึงขุนทะเล