โครงการต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา เราผู้เยาว์เฝ้าถนอม (ผู้สูงอายุ)

วันที่ 21 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 214 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน โครงการต้นไม้ใหญ่ให้ร่วมเงา เราผู้เยาว์เฝ้าถนอม(ผู้สูงอายุ) โดยสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

เพื่อระลึกถึงผู้มีพระคุณ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๕

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail