เปิดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่วยอาหาร

วันที่ 18 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 283 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข

เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารที่สัมผัสอาหาร ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียม การปรุง การประกอบอาหาร การทำความสะอาดภาชนะอุปกรณ์ รวมถึงการเสริฟ์อาหารให้กับผู้บริโภค มีความรู้ ความเข้าใจ มีพฤติกรรมและการปฎิบัติตนให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยมีผู้ประกอบการแผงลอยจำหน่ายอาหาร ถนนตีเหล็ก ถนนมิตรเกษม ถนนบ้านดอน ผู้ประกอบการตลาดนัด ตลาดน้ำบ้านดอน เข้าร่วมอบรมจำนวน 250 คน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail