เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเคลื่อนที่พบชุมชนเขตพัฒนาที่ 3

วันที่ 19 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้บริการพี่น้องประชาชน ตามโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2556

เพื่อเป็นการบริการชุมชนในเชิกรุก และรับทราบปัญหา อุปสรรคของชุมชนตลอดจนเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาล สจ.อลงกรณ์ เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพบปะหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนประจำปี 2556 ทั้งนี้มีพนักงานเทศบาล หน่วยงานภายนอก และประชาชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ สวนอาหารป๊อบอายอีซี่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail