เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเคลื่อนที่พบชุมชนเขตพัฒนาที่ 3

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้บริการพี่น้องประชาชน ตามโครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน ประจำปี 2556

เพื่อเป็นการบริการชุมชนในเชิกรุก และรับทราบปัญหา อุปสรรคของชุมชนตลอดจนเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาล สจ.อลงกรณ์ เรืองนุ้ย สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพบปะหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมให้บริการประชาชนประจำปี 2556 ทั้งนี้มีพนักงานเทศบาล หน่วยงานภายนอก และประชาชนเข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ สวนอาหารป๊อบอายอีซี่