เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมลงนาม MOU สุราษฎร์ธานี เมืองสวยใส ไร้มลพิษ

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “สุราษฎร์ธานี เมืองสวยใส ไร้มลพิษ” พร้อมรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน ประจำปี 2556

จัดโดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสามารถในการขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และมูลฝอยติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล จำนวน 36 แห่ง เข้าร่วม เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี