สืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวชุมชนบางกุ้ง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ประธาน จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์

เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดโพธิ์นิมิต