สืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวชุมชนศรีธานี – ยางงาม

วันที่ 20 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 196 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ชุมชนศรีธานี – ยางงาม จัดงานด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ผู้มีพระคุณเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ มีกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงรำวงเวียนครก และกิจกรรมต่างๆ มากมายโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ที่ทำการชุมชนศรีธานี – ยางงาม ซอยยางงาม 5 บ้านสท.จรวย คงท่าเรือ

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail