สืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวชุมชนศรีธานี – ยางงาม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ชุมชนศรีธานี – ยางงาม จัดงานด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ผู้มีพระคุณเนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ มีกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงรำวงเวียนครก และกิจกรรมต่างๆ มากมายโดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ที่ทำการชุมชนศรีธานี – ยางงาม ซอยยางงาม 5 บ้านสท.จรวย คงท่าเรือ