สืบสานประเพณีสงกรานต์ชาวชุมชนหนองบัว

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ชุมชนหนองบัวจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ สวนอาหารป๊อบอายอีซี่