“วันเทศบาล” 24 เมษายน

วันที่ 24 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 516 ครั้ง

“วันเทศบาล” 24 เมษายน ร่วมทำบุญตักบาตร บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล บุคลากรเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีถวายราชสดุดี และปฏิญาณตน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันเทศบาล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 16.00 น. ณ บริเวณหน้าเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน 86 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ บุคลากรเทศบาลร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและปฏิญาณตน และมอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น จำนวน 36 คน

ประกอบด้วย 1.สำนักปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลดีเด่น นางสาวจิราภรณ์ ด้วงเกื้อ ลูกจ้างประจำดีเด่น นางสาวศิริพร ดำรงโรจน์วัฒนา พนักงานจ้างดีเด่น นายวิษณุ งามประดิษฐ์ 2.กองวิชาการและแผนงาน พนักงานเทศบาลดีเด่น นางวาสนา สอนนอง ลูกจ้างประจำดีเด่น นางวนิดา จิตจง พนักงานจ้างดีเด่น นางอุไรวรรณ ฉวมพรหมอิทนร์ 3.กองคลัง พนักงานเทศบาลดีเด่น นางหนูวรรณ ชุณหพงศ์พิเชฐ ลูกจ้างประจำดีเด่น นางสาววารุณี ศรีระวิ พนักงานจ้างดีเด่น นางสาวอารียา แสละ 4.สำนักการช่าง พนักงานเทศบาลดีเด่น นายยิ่งศักดิ์ จันทนเสถียร ลูกจ้างประจำดีเด่น นายขจร นุ้ยไม พนักงานจ้างดีเด่น นายมนัส ผลาสิงห์ 5.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาลดีเด่น นางสาวสุรีรัตน์ แคล่วคล่อง ลูกจ้างประจำดีเด่น นางสาวจินตนา พุ่มกระจ่าง พนักงานจ้างดีเด่น นายแพว แก้วสองเมือง 6.สำนักการศึกษา พนักงานเทศบาลดีเด่น นางเบญจมาศ บัวชู ลูกจ้างประจำดีเด่น นายอรรถเศรษฐ์ เทพทับประดิษฐ์ พนักงานจ้างดีเด่น นางสาวกาญจนา ทิพย์หมัด 7.กองสวัสดิการสังคม พนักงานเทศบาลดีเด่น นางพัทธนันท์ ตรีเภรี ลูกจ้างประจำดีเด่น นายกฤษฎา นุ้ยเมือง พนักงานจ้างดีเด่น นางสาวปาณิสรา พัฒนานนท์ 8.โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) พนักงานเทศบาลดีเด่น นางทัศนีย์พร นาคมุสิก พนักงานจ้างดีเด่น นางสาวจิราพร คงพยัคฆ์ 9.โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) พนักงานเทศบาลดีเด่น นางประไพ พลศร ลูกจ้างประจำดีเด่น นายสุรพล นาคถ่าย พนักงานจ้างดีเด่น นายสนอง บุญฤทธิ์ 10.โรงเรียนเทศบาล ๔(โพธาวาส) พนักงานเทศบาลดีเด่น นายสุริยะ บุญคง ลูกจ้างประจำดีเด่น นายเด่น ชูปรี พนักงานจ้างดีเด่น นายมนิต อินทร์ปู 11.โรงเรียนเทศบาล ๕ พนักงานเทศบาลดีเด่น นายฉัตรชัย ทองชิต ลูกจ้างประจำดีเด่น นายชวกาญจน์ ขาวเพชร พนักงานจ้างดีเด่น นายมิตสัน นามปัญญา 12.โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พนักงานเทศบาลดีเด่น นายชาตรี บัวหยู่ ลูกจ้างประจำดีเด่น นางกัญญารัตน์ ภักดี พนักงานจ้างดีเด่น นางสาวสุจิรัตน์ สุขขะ และ 13.บุคลากรที่สร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้แก่ นายศักดา รัตนมุสิก ผู้บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล ๕ โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันเทศบาล เนื่องจากวันเทศบาลมีความหมายต่อคนเทศบาลที่จะต้องพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน และก้าวต่อไปอย่างมุ่งมั่นเคียงข้างการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมมีกิจกรรมการบริจาคโลหิต บริการเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail