รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล (หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ๘ , ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๘)

download เอกสาร