ฝึกอบรมเขียนโครงการให้แก่แกนนำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดอบรมคณะกรรมการแกนนำสตรี เพื่อชี้แจงการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พร้อมทั้งประชุมประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจัดให้มีการประชุมทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน