ฝึกอบรมเขียนโครงการให้แก่แกนนำสตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 372 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดอบรมคณะกรรมการแกนนำสตรี เพื่อชี้แจงการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนเงินทุนจาก กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

พร้อมทั้งประชุมประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจัดให้มีการประชุมทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail