ประชุมชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2556

เพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจหลักการทำงานของ อสม. และแนวทางการดำเนินงานของชมรม การร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงาน ชมรม อสม. ให้คณะกรรมการของชมรม โดยมีนางนัทธมน วัชรานาถ หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน คณะกรรมการ อสม. พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี