ประชุมชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 4 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 1277 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้มีการประชุมชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนเมษายน 2556

เพื่อพูดคุย ทำความเข้าใจหลักการทำงานของ อสม. และแนวทางการดำเนินงานของชมรม การร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงาน ชมรม อสม. ให้คณะกรรมการของชมรม โดยมีนางนัทธมน วัชรานาถ หัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน คณะกรรมการ อสม. พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail