บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระโยค

วันที่ 10 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 482 ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดพระโยค จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 จำนวน 17 รูป โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด นายสมชายชิดเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงาน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ขัดเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดพระโยค

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail