บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดพระโยค

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดพระโยค จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556 จำนวน 17 รูป โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด นายสมชายชิดเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงาน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ขัดเกลาจิตใจเด็กและเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้ปกครองนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดพระโยค