ต้อนรับ อบต.ตาขัน จังหวัดระยอง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกชมรมอสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 150 คน

เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยประธานชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบรรยายให้ความรู้ พร้อมร่วมชมฐานการเรียนรู้ที่จัดแสดง ณ โรงเรียนอสม.เมืองคนดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วัดกลางใหม่