ต้อนรับ อบต.ตาขัน จังหวัดระยอง

วันที่ 26 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 424 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาล พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกชมรมอสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน 150 คน

เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานด้านพัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยประธานชมรม อสม.เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบรรยายให้ความรู้ พร้อมร่วมชมฐานการเรียนรู้ที่จัดแสดง ณ โรงเรียนอสม.เมืองคนดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วัดกลางใหม่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail