ต้อนรับ อบต.ตะเสะ จังหวัดตรัง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดตรัง ที่เข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีนายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้กองบังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556