ต้อนรับ อบต.ตะเสะ จังหวัดตรัง

วันที่ 24 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 308 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดตรัง ที่เข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ โดยมีนายสุริยะ แช่มศรีรัตน์ รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้กองบังคับการจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail