ต้อนรับเทศบาลนครนครราชสีมา

วันที่ 20 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 328 ครั้ง

นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับคณะเทศบาลนครนครราชสีมา ที่มาทัศนศึกษาดูงานเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า OTOP และกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาสินค้า OTOP ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชนและทำให้ชุมชนมีอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเลี้ยงต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2556 ณ ร้านอาหารพระราม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail