งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนวัดกลางใหม่

วันที่ 15 เมษายน 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 494 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการวันผู้สูงอายุชุมชนวัดกลางใหม่ ทั้งนี้มีกิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์

เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยนายประสิทธ์ ทับทิมทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตัวแทนกลุ่มภาคประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 ณ วัดกลางใหม่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail