งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุชุมชนวัดกลางใหม่

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการวันผู้สูงอายุชุมชนวัดกลางใหม่ ทั้งนี้มีกิจกรรมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์

เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ โดยนายประสิทธ์ ทับทิมทอง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตัวแทนกลุ่มภาคประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2556 ณ วัดกลางใหม่