โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย

วันที่ 28 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 610 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปี 2556

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้สร้างวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และควรค่าต่อการอนุรักษ์ ตลอดจนสามารถนำต้นทุนเหล่านี้เพิ่มมูลค่าในด้านการท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก คณะครูสังกัดเทศบาล วิทยากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ วัดธรรมบูชา

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail