โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2556 นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย ประจำปี 2556

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้สร้างวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมที่มีคุณค่า และควรค่าต่อการอนุรักษ์ ตลอดจนสามารถนำต้นทุนเหล่านี้เพิ่มมูลค่าในด้านการท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้ให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก คณะครูสังกัดเทศบาล วิทยากร พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ วัดธรรมบูชา