โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานมีคุณภาพอันจะส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ได้แก่ ตำรวจท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล ผู้มีจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมสยามธานี