โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

วันที่ 20 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 412 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน

เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการบริการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานมีคุณภาพอันจะส่งผลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ได้แก่ ตำรวจท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี ตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล ผู้มีจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว มูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมสยามธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail