โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาเซียน และทัศนศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “หลักสูตรอาเซียน และทัศนศึกษาดูงาน” ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2556 (จ.ชลบุรี-จ.สระแก้ว)

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของอาเซียน สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จริงโดยการไปทัศนศึกษาดูงาน โดยมีวิทยากร รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร บรรยายในหัวข้อเรื่องการศึกษาในโลกปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและทิศทางอาเซียนกับการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม