โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรอาเซียน และทัศนศึกษาดูงาน

วันที่ 27 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 474 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเบญจศก โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “หลักสูตรอาเซียน และทัศนศึกษาดูงาน” ระหว่างวันที่ 27-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2556 (จ.ชลบุรี-จ.สระแก้ว)

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของอาเซียน สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์จริงโดยการไปทัศนศึกษาดูงาน โดยมีวิทยากร รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร บรรยายในหัวข้อเรื่องการศึกษาในโลกปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของไทยเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและทิศทางอาเซียนกับการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail