เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม “เนื่องในวันท้องถิ่นไทย”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ห้องออร์คิด โรงแรมนิภา การ์เด้น นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 พร้อมเปิดโครงการกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย “18 มีนา วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2556

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายการบริหารและให้ความสำคัญในการพัฒนาเมือง พัฒนาท้องถิ่น ให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ ดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์เทศบาล 7 นคร เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ทั้งนี้ได้กำหนดจัดเป็นสัปดาห์ท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2556 มีนิทรรศการเผยแพร่กิจกรรมและผลการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กิจรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วน และกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่