สวัสดิการชุมชน “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ประชาชน 1 บาท รัฐบาล 1 บาท ท้องถิ่น 1 บาท”

เพื่อยกระดับสร้างความมั่นคงของชุมชนฐานราก และแนวทางสวัสดิการชุมชนพร้อมคุณภาพในเรื่องการบริหารจัดการ สามารถดูแลสมาชิกในชุมชนได้อย่างทั่วถึงมีการจัดสวัสดิการพื้นฐานดูแลสมาชิก ได้แก่ การับขวัญเด็กเกิดใหม่ ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือช่วยเหลือครอบครัวกรณีสมาชิกเสียชีวิต โดยมีวิทยากรให้ความรู้แก่ประธานคณะกรรมการชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี