สวัสดิการชุมชน “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

วันที่ 11 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 353 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตามโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ “ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี ประชาชน 1 บาท รัฐบาล 1 บาท ท้องถิ่น 1 บาท”

เพื่อยกระดับสร้างความมั่นคงของชุมชนฐานราก และแนวทางสวัสดิการชุมชนพร้อมคุณภาพในเรื่องการบริหารจัดการ สามารถดูแลสมาชิกในชุมชนได้อย่างทั่วถึงมีการจัดสวัสดิการพื้นฐานดูแลสมาชิก ได้แก่ การับขวัญเด็กเกิดใหม่ ดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือช่วยเหลือครอบครัวกรณีสมาชิกเสียชีวิต โดยมีวิทยากรให้ความรู้แก่ประธานคณะกรรมการชุมชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail