วัน อสม.แห่งชาติ

วันที่ 20 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 666 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ ห้องออร์คิด โรงแรมนิภาการ์เด้น โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน นางจารุพรรณ สีรยาภรณ์ รองปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน

เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ อสม. ดีเด่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเสริมประสบการณ์ และพัฒนาศักยภาพในทุกด้านที่เกี่ยวข้องแก่ อสม. กิจกรรมภายในงานยังมีการมอบโล่แก่ อสม.ดีเด่น ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ อสม. ที่ปฏิบัติงาน 30 ปี 20 ปี และ 10 ปี และการบรรยายจากวิทยากร เพื่อแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อกลุ่มที่มีความเสียสละ มีจิตอาสาตาสับปะรดสอดส่องและกำจัดสิ่งไม่ดีให้หมดไปจากสังคม ช่วยสร้างสาธารณสุขมูลฐานให้สำเร็จถือเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชน มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ตามนโยบาย 7 นคร สู่ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนมีสุขภาพดีโดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ อสม. เข้าร่วมจำนวน 650 คน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail