มอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 668 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 138 คน

เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา สร้างศรัทธาและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี