มอบเกียรติบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 421 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 668 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 138 คน

เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ และจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา สร้างศรัทธาและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครอง รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ณ ห้องทักษิณาลัย โรงแรมสยามธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail