มอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 โรงเรียนบ้านโพหวาย รุ่นที่ 18

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 64 คน และมอบเกียรติบัตรคนดีศรีโพหวาย จำนวน 10 คน ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 18

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในความสำเร็จของนักเรียน มีความรัก ความสามัคคีในสถานศึกษา เป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมยกย่องคนดีโดยทางโรงเรียนได้รายงานผลการจัดการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโพหวาย