มอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 โรงเรียนบ้านโพหวาย รุ่นที่ 18

วันที่ 26 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 963 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 64 คน และมอบเกียรติบัตรคนดีศรีโพหวาย จำนวน 10 คน ประจำปีการศึกษา 2555 รุ่นที่ 18

เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในความสำเร็จของนักเรียน มีความรัก ความสามัคคีในสถานศึกษา เป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมยกย่องคนดีโดยทางโรงเรียนได้รายงานผลการจัดการศึกษาให้ปรากฏแก่สาธารณชน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโพหวาย

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail