พิธีเปิดงานสรงน้ำปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อกล่อม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ วัดโพธาวาส นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ทอดผ้าป่าสรงน้ำปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อกล่อมประจำปี 2556 เพื่อสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง ร่วมช่วยกันส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนและท้องถิ่นให้ดำรงอยู่เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลังสืบไป

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม