พิธีเปิดงานสรงน้ำปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อกล่อม

วันที่ 1 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 746 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ วัดโพธาวาส นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ทอดผ้าป่าสรงน้ำปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อกล่อมประจำปี 2556 เพื่อสร้างความสามัคคี ความเข้มแข็ง ร่วมช่วยกันส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนและท้องถิ่นให้ดำรงอยู่เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลังสืบไป

โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail