พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

วันที่ 19 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 498 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 296 คน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๕

ดังนี้ โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จำนวน 80 คน โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) จำนวน 55 คน โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) จำนวน 79 คน และโรงเรียนเทศบาล ๕ จำนวน 82 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจแก่เทศบาลในการดูแลให้การศึกษาแก่บุตรหลาน ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และเป็นเด็กที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail