พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาล

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้นจำนวน 296 คน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุวรรณกูล โรงเรียนเทศบาล ๕

ดังนี้ โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จำนวน 80 คน โรงเรียนเทศบาล ๓(ตลาดล่าง) จำนวน 55 คน โรงเรียนเทศบาล ๔(วัดโพธาวาส) จำนวน 79 คน และโรงเรียนเทศบาล ๕ จำนวน 82 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจแก่เทศบาลในการดูแลให้การศึกษาแก่บุตรหลาน ซึ่งเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพร้อมมุ่งมั่นที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมทุกๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา สังคม และเป็นเด็กที่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครู เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก