ประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน “สงกรานต์” ประจำปี 2556

วันที่ 5 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 303 ครั้ง

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ในวันที่ 12-13 เมษายน 2556 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

เพื่อให้การจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ปลอดอาวุธ ปลอดแอลกอฮอล์ 100% เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail