ประชุมเตรียมพร้อมจัดงาน “สงกรานต์” ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดย นายเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2556 ในวันที่ 12-13 เมษายน 2556 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

เพื่อให้การจัดงานประเพณีท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ปลอดอาวุธ ปลอดแอลกอฮอล์ 100% เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี