บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดโพธาวาส

วันที่ 29 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 802 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา จำนวน 123 คน โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

ซึ่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม นำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตจริงของเยาวชน ทั้งนี้มีผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 25 เมษายน 2556 ณ วัดโพธาวาส

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail