บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดโพธาวาส

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา จำนวน 123 คน โดยมีนายวงศศิริ พรหมชนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน

ซึ่งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพธาวาส โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม นำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตจริงของเยาวชน ทั้งนี้มีผู้ปกครอง ประชาชน ร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 25 เมษายน 2556 ณ วัดโพธาวาส