ต้อนรับ คณะสำนักการระบายน้ำ กทม.

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนคร สุราษฎร์ธานี พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับคณะจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความพร้อมสำหรับปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี