ต้อนรับ คณะสำนักการระบายน้ำ กทม.

วันที่ 26 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 432 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำโดยนายประเสริฐ บุญประสพ รองนายกเทศมนตรีนคร สุราษฎร์ธานี พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับคณะจากสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยเข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมีความพร้อมสำหรับปฏิบัติงาน โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail