ต้อนรับคณะอบต.อาษา จ.นครนายก

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ที่นำคณะมาทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ต้นแบบ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ชุมชนบ้านบางใหญ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชนบ้านบางใหญ่ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ต้นแบบ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ชุมชนบ้านบางใหญ่