ต้อนรับคณะอบต.อาษา จ.นครนายก

วันที่ 8 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 369 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ที่นำคณะมาทัศนศึกษาดูงาน จำนวน 50 คน มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ต้นแบบ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ชุมชนบ้านบางใหญ่

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานและคณะกรรมการชุมชนบ้านบางใหญ่ พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ต้นแบบ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน ชุมชนบ้านบางใหญ่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail