จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีถวายราชสักการะ ในโอกาสวันท้องถิ่นไทย

วันที่ 18 มีนาคม 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 439 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธี“ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556”

โดยมีนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองครั้งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย ได้ทรงมีพระบรมราชการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่านฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมาตราบจนถึงปัจจุบัน

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail