โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 450 ครั้ง

งานสุขภาพภาคประชาชน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมนำคณะ อสม. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน ไปศึกษาดูงานชุมชนจัดการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดทางภาคกลางและภาคเหนือ

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของ อสม. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐและกลุ่มผู้นำชุมชน โดยมีนายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขฯ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีอสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนอาหารป๊อบอายอีซี่

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail