โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.

งานสุขภาพภาคประชาชน ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. พร้อมนำคณะ อสม. พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 200 คน ไปศึกษาดูงานชุมชนจัดการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 15-20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จังหวัดทางภาคกลางและภาคเหนือ

เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของ อสม. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐและกลุ่มผู้นำชุมชน โดยมีนายถิรวัฒน์ สุวรรณบุตร รักษาการผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขฯ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีอสม. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สวนอาหารป๊อบอายอีซี่