โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 356 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 25556 ณ ภาคกลาง-ภาคเหนือ

เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ที่จะนำมาพัฒนาศักยภาพของชุมชนต่อไป

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail