โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 25556 ณ ภาคกลาง-ภาคเหนือ

เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานเป็นทีม สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ที่จะนำมาพัฒนาศักยภาพของชุมชนต่อไป