โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี ระหว่างวันที่ ๑๘, ๒๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี ระหว่างวันที่ ๑๘, ๒๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภาคกลาง และภาคอีสาน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ปทุมธานี – นครราชสีมา – ขอนแก่น – หนองคาย) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป