โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 436 ครั้ง

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี ระหว่างวันที่ ๑๘, ๒๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี ระหว่างวันที่ ๑๘, ๒๑ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ จังหวัดภาคกลาง และภาคอีสาน (จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ปทุมธานี – นครราชสีมา – ขอนแก่น – หนองคาย) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่อไป

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail