โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี กลุ่มพลังมวลชนที่มีความสำคัญกลุ่มหนึ่งของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ให้มีบทบาทสำคัญๆของเทศบาลตามความถนัดและความสนใจ เช่น ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด พร้อมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม