โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 405 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนเทศบาล๔ (วัดโพธาวาส) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานแกนนำสตรี กลุ่มพลังมวลชนที่มีความสำคัญกลุ่มหนึ่งของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ให้มีบทบาทสำคัญๆของเทศบาลตามความถนัดและความสนใจ เช่น ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตมากยิ่งขึ้น โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิด พร้อมคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail