เปิดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 415 ครั้ง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ภาคกลาง และภาคเหนือ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ตลอดจนนำตัวอย่างและแนวคิดที่ดีมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail