เปิดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน จำนวน 200 คน ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ภาคกลาง และภาคเหนือ เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงาน และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ตลอดจนนำตัวอย่างและแนวคิดที่ดีมาปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556