เปิดการแข่งขัน “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาลภายใต้ชื่อ “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีกล่าวรายงานการจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ “อนุบาลเกมส์” ครั้งที่ 28 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล คณะครู ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมให้ยุวชนได้รับการปลูกฝังทักษะด้านกีฬาตามความสามารถรวมถึงพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตลอดจนปลูกฝังนิสัยและความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ซึ่งกำหนดให้มีการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย อินดอร์ซอคเกอร์ ,โยนบอลลงห่วง, รับ-ส่งบอล, ชักเย่อ และกรีฑา ประเภทลู่และลาน โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 1 อายุ 3-5 ปี (ชาย-หญิง) , ระดับ 2 อายุ 5 ปี (ชาย-หญิง) และระดับ 3 อายุ 6 ปี (ชาย-หญิง) ซึ่งมีสถานศึกษาที่เปิดทำการสอนในระดับอนุบาล เขตพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ให้การสนับสนุนส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 18 สถานศึกษา การแข่งขันประเภทกีฬาได้ดำเนินการจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้พิธีปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail