รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่น

นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,000 คน ขึ้นไป

และรางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับนายทะเบียนที่ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานและการบริหารงานการทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน โดยนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5