รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่น

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 โดย admin จำนวนผู้เข้าชม 284 ครั้ง

นางสุภาพร บุญจริง ปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยา จำนวนราษฎร ตั้งแต่ 70,000 คน ขึ้นไป

และรางวัลประกาศเกียรติคุณ พร้อมเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ สำหรับนายทะเบียนที่ได้ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานและการบริหารงานการทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง อันเป็นประโยชน์ต่อราชการและประชาชน โดยนายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail