มติสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕,๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

download เอกสาร