ปิดการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 โดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน จำนวนผู้เข้าชม 646 ครั้ง

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขันโดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขันโดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบด้วย ประกอบด้วย รุ่นอายุ ๑๒ ปี รุ่นอายุ ๑๕ ปี และรุ่นอายุ ๑๘ ปี รุ่นละ ๔ ทีม ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๙ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ใช้สนามแข่งขัน ๕ สนาม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๕ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ และสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการแข่งขันดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๕ และรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ รุ่น ๑๕ ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) และรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) รุ่น ๑๘ ปี ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ และรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ผลการประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยม ดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รุ่น ๑๕ ปี ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และรุ่น ๑๘ ปี ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ผลการประกวดทีมมารยาทยอดเยี่ยม ดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) รุ่น ๑๕ ปี ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) และรุ่น ๑๘ ปี ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด ดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี ได้แก่ ด.ช.ทัศน์พล รักษากาญจน์ (จากโรงเรียนเทศบาล ๓ ตลาดล่าง จำนวน ๙ ประตู) รุ่น ๑๕ ปี นายนันทวุฒิ พรหมอนุมัติ (จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๒ประตู) และรุ่น ๑๘ ปี ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ สอนทอง (จากสุราษฎร์ธานี ๒ จำนวน ๗ ประตู) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี ได้แก่ ด.ช.ภัคพล พิศแก้ว (จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี) รุ่น ๑๕ ปี ได้แก่ นายบัญชากานต์ การะวงศ์ (จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) และรุ่น ๑๘ ปี ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ชูลี (จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี) และรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี นายเจริญชัย อ้นเสถียร (จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี) รุ่น ๑๕ ปี นายคัมภีรนาท นวนหนู (จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) และรุ่น ๑๘ ปี ได้แก่ นายวรกิจ พัฒนสีทอง จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

นายกเทศมนตรี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
จากใจนายก
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ info.go.th
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
วารสารเทศบาลนครสุราษฎร์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสุราษร์ธานี
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตลาดงานกรมจัด

สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

18 ถนนภักดีอนุสรณ์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรศัพท์ 0-7727-2513 โทรสาร 0-7728-8919

E-Mail