ปิดการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขันโดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอลลีก เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๖ พร้อมมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขันโดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบด้วย ประกอบด้วย รุ่นอายุ ๑๒ ปี รุ่นอายุ ๑๕ ปี และรุ่นอายุ ๑๘ ปี รุ่นละ ๔ ทีม ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ ๙ มกราคม – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ใช้สนามแข่งขัน ๕ สนาม ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี โรงเรียนเทศบาล ๕ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ และสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผลการแข่งขันดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๓ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๕ และรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑ รุ่น ๑๕ ปี ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) และรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) รุ่น ๑๘ ปี ชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ และรองชนะเลิศอันดับ ๓ ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ผลการประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยม ดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี รุ่น ๑๕ ปี ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และรุ่น ๑๘ ปี ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ผลการประกวดทีมมารยาทยอดเยี่ยม ดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) รุ่น ๑๕ ปี ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล ๑(แตงอ่อนเผดิมวิทยา) และรุ่น ๑๘ ปี ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด ดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี ได้แก่ ด.ช.ทัศน์พล รักษากาญจน์ (จากโรงเรียนเทศบาล ๓ ตลาดล่าง จำนวน ๙ ประตู) รุ่น ๑๕ ปี นายนันทวุฒิ พรหมอนุมัติ (จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑๒ประตู) และรุ่น ๑๘ ปี ได้แก่ นายเกียรติศักดิ์ สอนทอง (จากสุราษฎร์ธานี ๒ จำนวน ๗ ประตู) รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี ได้แก่ ด.ช.ภัคพล พิศแก้ว (จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี) รุ่น ๑๕ ปี ได้แก่ นายบัญชากานต์ การะวงศ์ (จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) และรุ่น ๑๘ ปี ได้แก่ นายอดิศักดิ์ ชูลี (จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี) และรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ดังนี้ รุ่น ๑๒ ปี นายเจริญชัย อ้นเสถียร (จากโรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี) รุ่น ๑๕ ปี นายคัมภีรนาท นวนหนู (จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี) และรุ่น ๑๘ ปี ได้แก่ นายวรกิจ พัฒนสีทอง จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี