ประมูลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ดาวน์โหลดเอกสาร