ประชุมด้านการจัดการขยะในชุมชนเขตเทศบาล

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยงานส่งเสริมและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมชี้แจงกิจกรรมการจัดการขยะในชุมชน เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการผ่านมา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาต่อไป ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ได้แก่

  1. ขยะแลกของ
  2. ถุงพลาสติกแลกแต้ม
  3. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
  4. ถังข้าวหมูกู้โลก
  5. ผลิตน้ำหมักจุลินทรีย์/น้ำยาเอนกประสงค์
  6. คัดแยกของเสียอันตราย/ขยะอันตราย
  7. การสำรวจเพื่อขึ้นทะเบียนไม้ใหญ่ในเมือง
  8. การจัดการขยะในชุมชน

โดยมีนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี